Nová úroveň v hygienických a výkonových štandardoch v potravinárskom priemysle

Priemerné ročné celosvetové náklady na stiahnuté potravinárske výrobky z dôvodu podozrenia na kontamináciu predstavujú približne 8 miliónov €. To je jeden z dôvodov, prečo by proaktívna údržba v potravinárskom priemysle mala byť samozrejmosťou.

SKF Food Line – Blue Range prináša komplexné riešenie hygienických a výkonových požiadaviek, ktoré sú kladené na ložiskové jednotky pracujúce v prevádzkach potravinárskeho priemyslu.

Do oblasti výroby potravín sa v súčasnom období prikladá čoraz väčší význam. Podľa Organizácie Spojených národov vzrastie počet obyvateľov Zeme do roku 2050 na 9,6 miliardy a je teda nevyhnutné vyriešiť nasýtenie rastúcej populácie. Potravinová sebestačnosť je jednou z aktuálnych kľúčových priorít Európskej únie (EÚ). Na túto problematiku sa vynakladá viac ako 40 percent z európskeho rozpočtu. Rýchly nástup nových technológií a ich implementácia zmenila charakter výroby. V každom priemysle (najmä v potravinárskom) sa kladú najvyššie požiadavky na bezpečnosť, hygienu a trvale udržateľný rozvoj. Hygiena výroby potravín a ich bezpečnosť sa stala kľúčovou súčasťou výrobného procesu podliehajúceho čoraz väčšej a prísnejšej kontrole. Systémy riadenia bezpečnosti potravín stanovuje norma ISO 22000 a nariadenia o modernizácii potravinovej bezpečnosti (FSMA).

Potravinársky priemysel na celom svete čelí výzve reagovať na neustále sa meniace konzumné trendy v čo najkratšom čase. Taktiež sa snaží rýchlo uvádzať na trh nové a nové produkty. Rozmanitosť  potravinárskych výrobkov je obrovská a neustále narastá. Životné cykly produktov sa skracujú a s nimi klesá i veľkosť výrobných dávok.

Riadenie údržby strojných zariadení sa u každého výrobcu alebo spracovateľa potravín odlišuje. Spája ich najvyššia priorita, ktorou je ochrana potravín pred kontamináciou.

V potravinárskom priemysle je nevyhnutné, aby proaktívna údržba bola súčasťou stratégie riadenia údržby, tak ako je to v každom inom výrobnom podniku.

Do kľúčových úloh riadenia organizácie môžeme zaradiť:

  • získavanie nových poznatkov o tom, ako môže úsilie podniku o spoľahlivosť negatívne ovplyvniť bezpečnosť potravín,
  • zmiernenie možných rizík spojených s kontamináciou potravín,
  • plnenie environmentálnych cieľov, pričom podnik sleduje celkové náklady alebo celkové výstupy.

 

Vedúci zamestnanci musia spolupracovať pri hľadaní riešení, ktoré budú prospešné pre všetky oblasti – od bezpečnosti potravín, vplyvu na životné prostredie až po produkciu a celkové náklady.

V praxi je tento proces oveľa ťažší na realizáciu. Obzvlášť vtedy, keď existuje podozrenie, že zlepšenie v jednej oblasti môže neúmyselne brzdiť úsilie v inej oblasti.

SKF Food Line – Blue Range  prináša riešenie vašich požiadaviek na efektívnu, proaktívne zameranú údržbu s novými hygienickými štandardami potravinovej bezpečnosti.

Sledujte nás v krátkom čase sa dozviete o novej rade SKF Food Line viac.