Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?

Každé zastavenie výroby spôsobuje stratu. Ako predísť nečakaným výpadkom na výrobných linkách? Jednou z najlepších možností je prediktívna údržba.

V spolupráci s údržbou konkrétnej spoločnosti zadefinujeme kritické uloženia a v pravidelných intervaloch budeme sledovať všetky dôležité parametre.

Predstavte si, že máte rozbehnutú výrobu na plné obrátky a náhle vznikne havária. Linky sa zastavia. Vaša údržba nechá všetky plánované a rozpracované činnosti bokom a musí sa plne venovať riešeniu práve vzniknutej havárie. Identifikuje problém, rozoberie zariadenie, zistí poškodenie a objedná náhradné diely. Na konte máte sklzy a škody rátate v tisíckach eur. Možno podobným situáciám predchádzať?

Ako minimalizovať riziko náhlych havárií a zabrániť nepredvídateľným odstávkam výrobného zariadenia? „Aby sme minimalizovali riziko nečakaných havárií a výpadkov na výrobných linkách z dôvodu porúch rotačných uložení a prvkov, odporúčame zaviesť sledovanie stavu kritických bodov pomocou nástrojov prediktívnej údržby,“ hovorí Marián Oršula, produktový manažér pre oblasť prevodových prvkov, DEXIS SLOVAKIA a pokračuje: „Ak v minulosti nastala situácia, že z dôvodu havárie strojného zariadenia došlo k výpadku produkcie, je prediktívna údržba významným prostriedkom k ich predchádzaniu. Prebieha zhromažďovaním, triedením a vyhodnocovaním relevantných informácií o stave techniky. Sledujú sa konkrétne parametre ako sú vibrácie, teplota, energetické špičky a podobne.“

Najčastejšie problémy

Samotná diagnostika ložísk je veľmi náročná oblasť. Poškodenia ložísk môžu byť spôsobené použitím nevhodného maziva, jeho znečistením, vodou, nadmernými silami, oxidáciou maziva
alebo degradáciou aditív. Ľudský faktor môže zapríčiniť, že ložisko je namontované s väčším presahom, je prehriate počas montáže, býva premazané alebo, naopak, nedomazané. Tieto problémy môžu skrátiť interval bezproblémovej prevádzky na niekoľko mesiacov alebo hodín. Ďalšou kritickou časťou údržby je ustavovanie strojov. Ak je stroj zmontovaný, je nevyhnutné ustaviť jeho priestorovú geometriu v stotinách milimetrov. Ustavenie spojok je častokrát zanedbávané z dôvodu mýtického vnímania pružnosti spojky. Pravdou však je, že spojky vydržia údaje výrobcu z hľadiska únavového poškodenia. Ale neustavené hriadele pôsobia nadmernými radiálnymi a axiálnymi silami na ložiská a aj spojky. A tým skracujú ich životnosť na niekoľko mesiacov. Neustavené hriadele poškodzujú upchávky a tesnenia, tie umožňujú vniknutie vody a znečistenia do ložiska. Plánovanú životnosť ložiska môžeme docieliť len správnym ustavením hriadeľov s presnosťou v stotinách milimetrov.

Ušetrite dvakrát

Posuňte prevenciu ešte viac k dokonalosti. Všetky časti zariadenia, ktorých zastavenie má fatálne následky na produkciu, sú považované za kritické zariadenia. Pretože sa sledujú práve tieto kritické miesta, možno pri zhoršujúcich sa parametroch predísť úplnému zastaveniu zariadenia. Pri zistení zhoršujúcich sa parametrov je skúsený diagnostik schopný navrhnúť výmenu alebo opravu týchto častí počas plánovaných odstávok. Práca vašej údržby sa zmení z urgentného riešenia nečakaných výpadkov na plánované zásahy. Ak sa oprava naplánuje, bude mať závod vopred pripravené materiálne aj personálne zdroje na tento zásah. Skráti sa tak čas potrebný na samotnú opravu.

Vďaka prediktívnej údržbe zákazníci minimalizujú riziko náhlych výpadkov vo výrobe a následnej strate zisku. Keďže ide o náročnú problematiku, ktorej zvládnutie si vyžaduje technické vzdelanie a úzku špecializáciu, nemusia mať pre tento prípad interné personálne zdroje  s nepredvídateľným využitím. Naša spoločnosť disponuje kvalitným vybavením a personálom, ktorý je schopný prebrať na seba tieto riešenia. Zákazníci dokážu ušetriť dvakrát.