Výdajné automaty SafetyBox – VÝVOJ STÁLE POKRAČUJE!

Softvér výdajných automatov SafetyBox je jedným zo základných pilierov úspešnej služby, ktorý podlieha neustálemu vývoju. To je dôvod, prečo dbáme, aby už nainštalované automaty mali aktuálny softvér a priniesli našim zákazníkom nové funkcie zvyšujúce úroveň servisu.

Jednou z nových a najvyužívanejších funkcií je právo na povolenie nadlimitného výberu tovaru.

SafetyBox je primárne určený na rýchloobrátkový tovar, ktorý je dostupný okamžite po výbere z automatu.

Čo ale v prípade, ak si zamestnanec vyberie svoje náradie alebo OOPP z automatu a to sa zakrátko znehodnotí vplyvom neočakávanej situácie? A súčasne to bol práve posledný kus tovaru, ktorý si zamestnanec môže vybrať z dôvodu dosiahnutia limitu.

Je dôležité kontrolovať spotrebu materiálu a nastaviť limity na zamestnanca, ako aj dbať na jeho ochranu pred pracovným úrazom.

Pre tieto dôvody naši zákazníci radi využívajú funkciu povolenia nadlimitného výberu nadriadeným pracovníkom. V reálnej situácii to znamená, že ak si zamestnanec zoberie svoj posledný kus tovaru z výdajného automatu a potrebuje ďalší – nadlimitný, tak ho automat vyzve, aby túto nadlimitnú transakciu povolil jeho nadriadený.

Nadriadený si pritom môže skontrolovať, či je naozaj nutný a odôvodnený nadlimitný výber, čím má náklady úplne pod kontrolou. V databáze sa táto transakcia samozrejme zapíše pod meno zamestnanca a systém túto transakciu vyznačí, no pri tomto procese nastane upozornenie pre všetkých zamestnancov, že tovar bol z automatu vybraný nadlimitne.

Cez SafetyBox máte pod kontrolou každý kus spotrebovanej položky.

SafetyBox – JE DOBRÉ MAŤ VECI POD KONTROLOU! www.safetybox.sk